Оголошення Роздільської селищної ради

Додаток 2 до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля ________________________________           (дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб'єктом господарювання)                                               20189241779                                  (реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Житлово-комунального відділу селища Розділ (код ЄДРПОУ 31042894)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання 

Житлово-комунальний відділ селища Розділ. Директор – Радик Тарас Степанович. 81650, селище міського типу Розділ, вул. Симоненка, будинок 2, секція А,  Львівська обл., Миколаївський район. Тел: +38 0324164134

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи Планована діяльність, її характеристика

Видобування питних підземних вод (корисні копалини загальнодержавного значення, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 р. №827) з підземного водозабору ”Балка Глибока”, що розташована північніше на 1 км, селища міського типу Розділ Миколаївського району Львівської області і проведення реконструкції очисних споруд.

Технічна альтернатива 1

Водозабір складається з свердловин №1 і №2, які обладнані у водоносному горизонті опільської світи неогенового віку. Експлуатація родовища продовжується наявним фондом обладнання у межах підрахованих та затверджених запасів води.

Іншої технічної альтернативи немає

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи

Місце провадження планованої діяльності: у межах підземного водозабору ”Балка Глибока”, що розташована північніше на 1 км, селища міського типу Розділ Миколаївського району Львівської області, в 1,4км вище гирла правої притоки р. Колодниця-рівчака Балка Глибока, на лівому березі, поза межами водоохоронної зони. Введений в експлуатацію в 1956 році.  

Запаси затверджені ТКЗ України (протокол від 15.02.1990 року за №4876) в кількості 4,2 тис. м3/добу по категорії А.

Географічні координати: : т1.-49º28'49" Пн. Ш., 23º03'05"Сх Д; т2.-49º28'43" Пн. Ш., 23º03'15"Сх Д;  

Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи 1.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Визначається забезпеченням робочими місцями працездатного населення, сплатою податків в місцеві бюджети, покращенням економічної ситуації регіону.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Житлово-комунальний відділ селища Розділ має на балансі 2 свердловини, які пробурені у 1956 році на глибину  40,0  м. Дебіт свердловин становить 150,0 м3/год. Експлуатаційні запаси питних підземних вод – 2172,116 м3/добу. Річна продуктивність підприємства з видобування експлуатаційних запасів становить 701,805 тис. м3. Свердловини не знаходяться на землях природоохоронного призначення, а також на землях у межах зон охорони водних об’єктів.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності передбачають:

– дотримання вимог та виконання заходів в межах поясів ЗСО;

– дотримання умов спеціального водокористування;

щодо технічної альтернативи 2 не розглядається

щодо територіальної альтернативи 1

– дотримання меж поясів ЗСО.

щодо територіальної альтернативи 2 не розглядається

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами

На родовищі використовується закрита система забору, очищення, розподілу води, що відповідає сучасним вимогам. Підземні насосні станції побудовані відповідно ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання, зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування», та задовольняють умовам які не допускають забруднення глибинних водоносних горизонтів. Інженерна підготовка і захист території здійснюється існуючою інфраструктурою.

щодо технічної альтернативи 2

Еколого-інженерна підготовка і захист території, щодо технічної альтернативи 2 відсутні через відсутність технічної альтернативи 2.

щодо територіальної альтернативи 1

Водозабір знаходяться в межах земельного відводу на територіях, погоджених у встановленому порядку. Зона санітарної охорони витримана відповідно ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання, зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування» та передбачено заходи які не допускають забруднення глибинних водоносних горизонтів.

Територіальних альтернатив планованої діяльності немає

8. Сфера, джерела та види можливого впливу планованої діяльності на довкілля

- вплив на клімат та мікроклімат від реалізації планової діяльності відсутній;

-атмосферне повітря – незначний;

-водне середовище – обсяги водокористування;

-ґрунти – утворення відходів, та подальше поводження з ними;

-рослинний і тваринний світ – відсутній;

-заповідні об’єкти відсутні;

-вплив на культурну спадщину відсутній;

-негативних впливів на соціальне середовище відсутне.

Територіальних альтернатив планованої діяльності немає.

9. Згідно Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" планова діяльність належить до другої категорії видів планової діяльності відповідно до:

п. 3 (видобування корисних копалин, крім корисних копалин місцевого значення, які видобуваються землевласниками чи землекористувачами в межах наданих їм земельних ділянок);

п. 13 господарську діяльність, що призводить до скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти, та забір води з водних об’єктів за умови, що водозабір підземних вод перевищує 300 кубічних метрів на добу;

п. 14 розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт, перепрофілювання діяльності та об’єктів, зазначених у пунктах 1-13 цієї частини, крім тих, які не справляють значного впливу на довкілля відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав).

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності з ст.6 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.  

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб'єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля". Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає: підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності; аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації; надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту; врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення; звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності  

Відповідно до діючого законодавства рішенням про провадження даної планової діяльності буде: спеціальний дозвіл на користування надрами (видобування корисних копалин–питні підземні води) для житлово-комунального відділу селища Розділ з підземного водозабору ”Балка Глибока”, що розташована північніше на 1 км, селища міського типу Розділ, Миколаївського району, Львівської області.

Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації вул. Стрийська, 98 м. Львів, Україна 79026, електронна пошта:  envir@loda.gov.ua, телефон/факс : (032)238-73-83, контактна особа – Сорока Назарій Любомирович

Начальник ЖКВ сел. Розділ                                                            Т. С. Радик


 


Штормове попередження

За повідомленням Львівського обласного центру з гідрометеорології України по території області:

21 серпня вдень місцями грози, град.

До кінця дня 20 серпня та на добу 21 серпня переважно висока пожежна небезпек  (4-й клас).

22 – 23 серпня висока пожежна небезпека (4-й клас)


Штормове попередження

За повідомленням Львівського обласного центру з гідрометеорології України по території області

По території Львівської області та м.Львову.

15 серпня вранці та вдень грози, подекуди сильні зливи, град.

15 17 серпня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2 1 м над рiвнями 14 серпня на 08 год. При сильних зливах 15 серпня можливе формування значного мiсцевого стоку, в горах загроза утворення окремих селів


Миколаївський відділ обслуговування громадян (сервісний центр) головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області надає  для популяризації відеоматеріали Пенсійного фонду :

1.Ролик про нові он-лайн  сервіси  Пенсійного фонди України.

2.Інструкція з отримання довідок з QR – кодом.

3.Інструкція з налаштування сервісу СМС – інформування.

4.Відеосюжет про інформаційну сторінку Веб – порталу Пенсійного фонду України.

5.Відеосюфет про комунікації з громадськістю.

Відеоролики знходяться за посиланням:

https://drive.google.com/drive/folders/1xJ8-3p8Uu-aFxSTlkbKuoFbT8e8RaO4C


Штормове попередження

За повідомленням Львівського обласного центру з гідрометеорології України по території області:

В другій половині дня із збереженням до кінця доби 09 серпня місцями грози та пориви північно-східного вітру 15-20 м/с.

09 – 10 серпня пожежна небезпека висока (4-й клас),  лише по південній половині області  місцями надзвичайна (5-й клас).


Штормове попередження

За повідомленням Львівського обласного центру з гідрометеорології України по території області:

Ввечері 24 липня та впродовж 25 липня на рiчках басейнiв Днiстра очiкується продовження пiдйому рiвнiв води на 0,5 – 1,5 м над рівнями 24 липня на 16 год. Мiсцями можливе затоплення заплав, с/г угідь. При сильних дощах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку, в горах загроза утворення селiв. 


ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ПРО НЕБЕЗПЕЧНІ МЕТЕОРОЛОГІЧНІ ЯВИЩА  по території Львівської області та м.Львову: 

До кінця доби 24 липня та на добу 25 липня збережуться місцями сильні дощі. Грози, вдень подекуди шквали 15 – 20 м/с, град.  Попередження про зміну гідрологічної ситуації: № Гк – 22         

24 - 25 липня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра очiкується продовження пiдйому рiвнiв води на 0,3 - 1,3 м над рiвнями 24 липня на 08 год. Мiсцями можливий початковий вихiд води на заплаву. При сильних дощах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку. 


Штормове попередження

За повідомленням Львівського обласного центру з гідрометеорології України по території області:

В другій половині дня 26 липня із збереженням на добу 27 липня місцями сильні зливи. 27 липня грози, вдень подекуди град. Вночі та вранці місцями туман, видимістю 200 – 500 м.

Ввечерi 26 липня та впродовж 27 - 29 липня на рiчках басейнiв Сяну, Дністра очiкується поновлення пiдйому рiвнiв води на 0,5 - 1,5 м над рiвнями 26 липня на 08:00 год. Мiсцями можливе початкове затоплення заплав, с/г угiдь. При сильних зливах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку, в горах загроза утворення селi


Штормове попередження

За повідомленням Львівського обласного центру з гідрометеорології України по території області:

26 липня місцями грози, вдень подекуди град.


Штормове попередження

За повідомленням Львівського обласного центру з гідрометеорології України по території області:

В найближчу годину дня із збереженням до кінця доби 23 липня місцями сильні зливи, пориви північно-західного вітру та шквали 15 – 20 м/с.     24 липня грози, вдень подекуди град.


Штормове попередження

За повідомленням Львівського обласного центру з гідрометеорології України по території області:

В другій половині дня із збереженням до кінця доби 19 липня грози, місцями сильні зливи, шквали 15 – 20 м/с, град.

20 липня вночі місцями, вдень по всій території грози. Вдень місцями пориви північно-західного вітру та шквали 15 - 20 м/с, град.


Штормове попередження

За повідомленням Львівського обласного центру з гідрометеорології України по території області:

В другій половині дня із збереженням до кінця доби 16 липня грози, місцями сильні зливи, шквали 15 – 20 м/с, град.

17 липня вдень грози, місцями сильні дощі, пориви північно-західного вітру 15 – 20 м/с, град.


Штормове попередження

За повідомленням Львівського обласного центру з гідрометеорології України по території області:

По території Львівської області та м. Львову:

16 липня збережуться місцями грози, град. Вночі та вранці подекуди сильні дощі.

Попередження про зміну гідрологічної ситуації: № Гк – 21

У зв’язку з сильними дощами 16 – 18 липня на річках басейнів Західного Бугу та у верхів’ях басейну Стира очікується підйом рівнів води на 0,2 – 0,8 м над рівнями 15 липня на 08 год.


Штормове попередження

За повідомленням Львівського обласного центру з гідрометеорології України по території області:

В другій половині дня 13 липня та на добу 14 липня грози; місцями пориви західного вітру 15 – 20 м/с, град.


ОГОЛОШЕННЯ  про наявність вільних дитячих путівок в "Артек"

Управління соціального захисту населення Миколаївської РДА на виконання Закону України” про оздоровлення та відпочинок дітей” (із змінам ) з метою якісного проведення оздоровлення дітей Миколаївського району у 2018 р. інформує батьків дітей віком від 7 до 17 років пільгових категорій (діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти-інвалідів, діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф, дітей із багатодітних сімей, дітей із малозабезпечених сімей, дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків, дітей, які перебувають на диспансерному обліку; талановитих та обдарованих дітей - переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, дітей, які є лідерами дитячих громадських організацій; дитячих творчих колективів та спортивних команд) про наявність путівок у :

ДП “УДЦ  “Артек””  на VIІ тематичну зміну «Змінимо світ на краще» для оздоровлення та відпочинку дітей із 16 липня до 05 серпня 2018 року включно.

В наявності є 2 путівки згідно розподілу з частковою оплатою за рахунок батьків (або осіб, які їх заміняють) у розмірі 50 відсотків від вартості путівки — 4657,59 грн.

За додатковою інформацію звертатися в кабінет №9 управління соціального захисту населення Миколаївської райдержадміністрації за адресою: м.Миколаїв, вул.Пришляків, 2, тел.50-711, 51-709.


Управління соціального захисту населення Миколаївської РДА на виконання  Закону України” про оздоровлення та відпочинок дітей” (із змінами) з метою якісного проведення оздоровлення дітей Миколаївського району у 2018 р. доводить до відома батьків дітей від 7 до 17 років пільгових категорій (діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти-інвалідів, діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф, дітей із багатодітних сімей, дітей із малозабезпечених сімей, дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків, дітей, які перебувають на диспансерному обліку; талановитих та обдарованих дітей - переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, дітей, які є лідерами дитячих громадських організацій; дитячих творчих колективів та спортивних команд) про наявність путівок у :

ДП “УДЦ  “Артек””  на VI тематичну зміну «Успішний ти-успішна країна» для оздоровлення та відпочинку дітей із 22 червня до 12 липня 2018 року включно.

В наявності є 2 путівки згідно розподілу з частковою оплатою за рахунок батьків (або осіб, які їх заміняють) у розмірі 30%  відсотків від вартості путівки – 2794,55 грн., а також  1 путівка у розмірі 50 відсотків від вартості путівки — 4657,59 грн.


Департамент соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації надає роз’яснення: як отримати заборговану заробітну плату у судовому порядку

В умовах сучасної економіки має місце негативне явище - заборгованість з виплати заробітної плати. На жаль, є випадки, коли роботодавці тривалий час затримують заробітну плату, не проводять повного розрахунку з працівником у день звільнення, що є порушенням конституційних прав громадян України.

Стаття 43 Конституції України захищає право кожного працівника на своєчасне одержання винагороди за працю. Окрім цього, таке право на підставі укладеного трудового договору реалізується відповідно до ст. 21 Закону України «Про оплату праці». 

Згідно зі статтею 115 Кодексу законів про працю України  заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів - представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

У разі виникнення затримки виплати заробітної плати працівник має право звернутися до суду за захистом своїх прав з позовною заявою.

Примусове стягнення заборгованості з виплати заробітної плати та інших витрат, пов’язаних із трудовими правовідносинами, здійснюється органами державної виконавчої служби на підставі виконавчих документів (виконавчих листів та наказів, що видаються судами на підставі судових рішень) у порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження».

Після отримання судового рішення про стягнення заборгованої заробітної плати працівникам необхідно звернутись у місцеві відділи державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Львівській області за місцем реєстрації підприємства-боржника для відкриття виконавчого провадження.

Тільки у цьому випадку, якщо буде відкрито виконавче провадження, стягнення заборгованої заробітної плати на користь заявника буде відбуватись у першочерговому порядку.

ВАЖЛИВО!

Працівники за позовами про стягнення заробітної плати чи заявою про видачу судового наказу звільняються від сплати витрат на вчинення виконавчих дій.


Зарплата “в конверті”- обкрадання громади!

Згідно з Законом про ”Про державний бюджет України на 2018 рік”, мінімальна заробітня плата становить з 01 січня 2018 року:

     - у місячному розмірі - 3723 грн

     - у погодинному розмірі - 22,41 грн

Найманий працівник, який отримує заробітну плату “в конверті”, чинить зло не тільки для себе, але й для інших.

Погодившись на одержання зарплати “в конвертах”, ви свідомо обкрадаєте самі себе. Пам’ятайте, що працівник, який отримує зарплату  “в конверті” офіційно вважається непрацюючим. Йому не зараховується страховий стаж, а відповідно:

- він не буде одержувати пенсію по віку;

- його можуть звільнити в будь-який час без жодних компенсацій;

- у нього немає права на відпуску;

- права на оплату лікарняних та допомогу по безробіттю;

- права на охорону праці;

- права на соціальне страхування;

Крім того, отримання неофіційної заробітної плати - це обкрадання громади без сплати податків. Це те саме, що забрати продукт харчування в дітей у дошкільному закладі чи медикаменти у хворих в лікарні.

Усвідомте:

- усі разом ми впливаємо на розвиток наших громад;

- тільки від нас залежить рівень нашого життя;

- свідомість суспільства залежить від свідомості кожного з нас.

Для виявлення та попередження порушень трудового законодавства в районі працює робоча група з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, до складу якої входять представники державної інспекції з праці, правоохоронних органів, контролюючих органів, контролюючих органів та органів виконавчої влади (контактний телефон 51-709).


Управління соціального захисту населення Миколаївської РДА доводить до відома батьків дітей від 7  до 17 років пільгових категорій (діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти-інвалідів, діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф, дітей із багатодітних сімей, дітей із малозабезпечених сімей, дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків, дітей, які перебувають на диспансерному обліку; талановитих та обдарованих дітей - переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, дітей, які є лідерами дитячих громадських організацій; дитячих творчих колективів та спортивних команд) про наявність путівок у :

ДП “УДЦ  “Артек””  на V тематичну зміну «Я маю право» для оздоровлення та відпочинку дітей із 30 травня до 19 червня 2018 року включно.

В наявності є 1 путівка згідно розподілу з частковою оплатою за рахунок батьків (або осіб, які їх заміняють) у розмірі 20 відсотків від вартості путівки – 1853,71 грн., а також  1 путівка у розмірі 50 відсотків від вартості путівки — 4634,28 грн.


Миколаївський відділ обслуговування громадян (сервісний сервіс) Головного управління Пенсійного Фонду України у Львівській області доводить до відома, що кожного третього четверга місяця з 9:00 до 12:00 в приміщенні Роздільської селищної ради буде проводитись прийом громадян з питань пенсійного забезпечення 


ЗМІНИ В ПРИЗНАЧЕННІ СУБСИДІЙ

Урядом прийнято постанову від 27.04.2018  № 329 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України відповідно до якої з 1 травня 2018 року діє нова програма житлових субсидій.

Постановою установлено, що з 1 травня 2018 року призначення житлової субсидії здійснюється лише після подання нових заяви і декларації для домогосподарств:

- орендарям житла;

- внутрішньо переміщеним особам;

- тим сім’ям, яким субсидію було призначено не на всіх зареєстрованих, а фактично проживаючих в помешканні осіб;

- особи, члени сім»ї яких не зареєстровані за адресою домогосподарств,(враховуються доходи членів сім»ї осіб із складу домогосподарства у разі, коли член сім»ї зареєстрований за іншою адресою).

На субсидію не мають права в таких випадках:

1. Власники квартир, загальна площа яких перевищує 120 метрів квадратних, і будинків площею понад 200 метрів. Виняток — будинки сімейного типу або прийомних сімей.

2.Власники транспортних засобів, з дати випуску яких минуло менше 5 років.

3.Будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії, призначенням житлової субсидії без звернення здійснив купівлю або іншим законним способом набув право власності на земельну ділянку, квартиру (будинок), транспортний засіб (механізм), будівельні матеріали, інші товари довгострокового вжитку або оплатив (одноразово) будь-які послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних послуг згідно із соціальною нормою житла (в тому числі понаднормової площі житла у випадку, зазначеному у пункті 5 цього Положення) та соціальними нормативами житлово-комунального обслуговування) на суму, яка на дату купівлі, оплати, набуття права власності в інший законний спосіб перевищує 50 тис. гривень;

4. у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, що досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії (далі — особи, доходи яких враховуються під час призначення житлової субсидії), і в цьому періоді:

за інформацією ДФС, Пенсійного фонду України, у них взагалі відсутні доходи, які враховуються під час призначення житлової субсидії; або

вони отримували середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії; та/або

вони не сплатили єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому ніж мінімальний, сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії.Якщо громадяни не мають доходів і водночас більш ніж 60 днів пробули за кордоном у той період, що враховується для призначення субсидії, їм відмовлять в її отриманні.

5.Отримувачі державної допомоги, які недобросовісно оплачують комунальні послуги теж у групі ризику. Якщо за два місяці борг складатиме понад 340 гривень, субсидію можуть призупинити до часу його погашення.

Призначення субсидії згідно рішення комісії:

Субсидія призначається за рішенням комісії у наступних випадках:

на понаднормову площу житла (збільшену не більше ніж на 30%) непрацюючим непрацездатним особам;

за фактичним місцем проживання за наявності договору оренди житла;

за фактичним місцем проживання внутрішньо переміщеним особам;

без урахування окремих осіб з числа зареєстрованих (враховуючи норми щодо розміру отриманих ними доходів та перебування за кордоном).

Щодо сплати за послуги отримувачами субсидії:

Громадяни, яким призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, зобов»язані щомісячно сплачувати обов»язкову частку плати за послугу незалежно від обсягу спожитих послуг. У разі несплати обов»язкової частки плати надання субсидії припиняється за поданням організацій надавачів послуг.


Щодо підгодівлі лелек

Департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації просить довести до відома мешканців сільської місцевості інформацію про необхідність підгодівлі лелек.

Оскільки, лелеки зараз потерпають від холоду та мають обмежений доступ до кормової бази, виникає потреба у їх підгодівлі. Доцільно постелити сіно/солому біля місць перебування лелек (на відстані 15-20 метрів) на яку викладати корм.

Звертаємо увагу, що лелеки ковтають їжу цілком, тому краще щоби їжа була подрібнена (напр., риб'ячі голови чи шматочки м'яса: краще прісноводних риб чи дрібні карасики), субпродукти птахівництва (курячі голови, шийки, серця чи печінку) і тваринництва (яловичина: обрізки, кишки – трохи подрібнені), шматочки курячого або м'яса яловичини, а також поставити ємність з водою. Обов’язково має бути їжа тваринного походження, до якої можна досипати в помірних кількостях зерно чи висівки.

Якщо птахи зовсім ослаблені (тобто такі, які слабо реагують на людей), то їх потрібно забрати, відігріти і тимчасово розмістити в хлівах або інших господарських будівлях разом із домашніми тваринами.


Щодо дотримання

Правил благоустрою

ПАМ’ЯТКА МЕШКАНЦЮ

Кожен мешканець зобов’язаний дотримуватись затверджених правил благоустрою населеного пункту, а саме:

- утримувати у належному стані огорожі, прибудинкові території;

- проводити своєчасну обрізку дерев та обкошення трави;

- видаляти тверді побутові відходи, що утворюються в домогосподарстві у відведені для цього місця

За порушення правил благоустрою мешканця може бути притягнено до адміністративної відповідальності, згідно ст.152 КУ "Про адміністративні правопорушення" (порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів), що тягне за собою накладення штрафу у розмірі від 340 грн до 1360 грн.

Фіксує порушення у сфері благоустрою відповідальна особа органу місцевого самоврядуваня.

Контроль за дотриманням норм законодавства у сфері благоустрою в межах області здійснює Львівська обласна державна адміністрація.


На виконання розпорядження голови Львівської облдержадміністрації від 05.03.2018р. №191/0/5-18 та розпорядження першого заступника голови Миколаївської РДА від 07.03.2018р. №136, Роздільська селищна рада доводить до відома мешканців селища:

згідно "Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правила користування ними та охорони"  п.24  Власники та користувачі земельних ділянок, що межують зі смугою відчуження автомобільних (позаміських) доріг або червоними лініями міських вулиць і доріг зобов’язані:

- утримувати в належному стані виїзди з цих ділянок, запобігати винесенню на дорожні об’єкти землі, каміння та інших матеріалів, сміття;

- установлювати і утримувати в справному стані огорожі і вживати заходів для запобігання неконтрольованому виходу худоби та свійської птиці на дорожні об’єкти.

п.25 Власники та користувачі земельних ділянок, а також власники (користувачі) малих архітектурних форм, інженерних комунікацій, що розташовані в межах смуги відчуження автомобільних (позаміських) доріг або червоних ліній міських вулиць і доріг, зобов’язані утримувати в належному стані зелені насадження, охоронні зони інженерних комунікацій, тротуари, обладнані стоянки автомобілів та інші елементи дорожніх об’єктів.


ПЕРЕЛІК порушень,

 за які настає відповідальність згідно зі статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення

№ 
п/п

Найменування порушень

Одиниця виміру

Суми штрафів для

Фізичних осіб, грн

Юридичних осіб, грн

1

Самовільне (без дозволу) виконання земляних робіт або підготовчих робіт

Один об"єкт

340-1360

850-1700

2

Несвоєчасне закриття або продовження дозволів на проведення земляних робіт

Один об"єкт

340-1360

850-1700

3

Самовільне розміщення або розміщення в невідведених для цього місцях побутових вагончиків, контейнерів, ємкостей, інвентарю, пристроїв, механізмів, транспортних засобів та їх елементів, будівельних матеріалів і конструкцій

Один об"єкт

340-1360

850-1700

4

Пошкодження інженерно-технічних комунікацій

Один об"єкт

340-1360

850-1700

5

Несвоєчасне вивезення матеріалів, будівельних відходів та сміття від розбирання будівель та споруд

Один об"єкт

340-1360

850-1700

6

Залишення без нагляду об`єктів незавершеного будівництва, реконструкції, ремонту

Один об"єкт

340-1360

850-1700

7

Несвоєчасне виконання робіт по відновленню благоустрою після земляних робіт

Один об"єкт

340-1360

850-1700

8

Викидання через вікна, з балконів будівельних відходів та сміття

Один об"єкт

340-1360

850-1700

9

Проведення ремонтних робіт на фасадах будинків без застосування захисної сітки

Один об"єкт

340-1360

850-1700

10

Самовільне перекриття проїжджої частини вулиці

Один об"єкт

340-1360

850-1700

12

Порушення в утриманні території та забезпечення належного санітарного стану

Один об"єкт

340-1360

850-1700

12.1

Захаращення та несвоєчасне прибирання території від побутового, будівельного сміття та відходів виробництва, снігу, криги, піску, скошеної трави, листя, деревини, гілля, винесення транспортними засобами на дорогу ґрунту, піску чи інших залишків будматеріалів, мийка автомобілів у не відведених місцях.

Один об"єкт

340-1360

850-1700

12.2

Несвоєчасне очищення або вивезення вмісту контейнерів урн, (або їх відсутність), сміттєзбірників

Один об"єкт

340-1360

850-1700

12.3

Несвоєчасне прибирання дорожнього покриття, залізничних колій (у межах відведених територій), паркових зон та зон відпочинку, пляжів, берегової смуги водоймищ

Один об"єкт

340-1360

850-1700

12.4

Захоронення або виливання на землю використаних матеріалів, відходів виробництва, побутового і будівельного сміття, розчинів, сумішей бетону, розчинників та різних екологічно отруйних речовин, сполук

Один об"єкт

340-1360

850-1700

12.5

Накопичення на дорозі розчинів, сумішей ґрунту, різних матеріалів, побутового сміття та різних відходів виробництва.

Один об"єкт

340-1360

850-1700

12.6

Спалювання листя, трави, бур`яну, гілля, деревини, відходів виробництва, побутового сміття в межах міста

Один об"єкт

340-1360

850-1700

12.7

Несвоєчасне усунення порослі з будівель, споруд, конструкцій, лунок дерев

Один об"єкт

340-1360

850-1700

12.8

Несвоєчасне знищення бур`янів та об`єктів рослинного карантину на прилеглих та закріплених територіях

Один об"єкт

340-1360

850-1700

12.9

Несвоєчасне зрізання та вивезення сухих гілок, дерев, викорчування пнів та їх вивезення

Один об"єкт

340-1360

850-1700

12.10

Несвоєчасне усунення розриттів та відновлення порушених елементів благоустрою

Один об"єкт

340-1360

850-1700

12.11

Складання на прибудинкових територіях будівельних відходів та сміття, товару та вільної тари

Один об"єкт

340-1360

850-1700

12.12

Відсутність договору на вивіз сміття

Один об"єкт

340-1360

850-1700

12.13

Відсутність договору на захоронення сміття

Один об"єкт

340-1360

850-1700

13

Порушення вимог при розміщенні архітектурних малих форм, рекламоносіїв, елементів зовнішнього благоустрою

Один об"єкт

340-1360

850-1700

13.1

Розміщення торговельних лотків, столиків, мольбертів, візків, автомобілів

Один об"єкт

340-1360

850-1700

13.2

Встановлення торшерів, декоративних стінок, огорожі, ваз, лав, тощо

Один об"єкт

340-1360

850-1700

14

Порушення у розміщенні об`єктів зовнішньої реклами

Один об"єкт

340-1360

850-1700

14.1

Самовільне встановлення будь-яких стендів, плакатів, панно, екранів, тумб, вивісок, покажчиків, транспарантів, тролів, зонтів, повітряних куль

Один об"єкт

340-1360

850-1700

14.2

Розклеювання оголошень у не відведених для цього місцях

Один об"єкт

340-1360

850-1700

14.3

Самовільне (без дозволу) встановлення (монтаж) рекламоносіїв

Один об"єкт

340-1360

850-1700


ЩОДО СПАЛЮВАННЯ ТРАВИ 1

ЩОДО СПАЛЮВАННЯ ТРАВИ 2

ЩОДО СПАЛЮВАННЯ ТРАВИ 3


Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 №170 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва» надаємо інформацію про державну підтримку розвитку галузі тваринництва в приватному секторі, яка надається, як спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняка великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних осіб (далі – дотація за молодняк) згідно п.9 даної постанови:

Пункт 9. Дотація за молодняк надається на безповоротній основі фізичним особам за утримання ідентифікованого та зареєстрованого в установленому порядку молодняка великої рогатої худоби до тринадцятимісячного віку, який народився у господарствах фізичних осіб у поточному році.

Дотація за молодняк надається за кожні чотири місяці його утримання наростаючим підсумком з  урахуванням віку молодняка у розмірі:

за період утримання молодняка віком від 1 до 5 місяців — 300 гривень за голову;

за період утримання молодняка віком від 5 до 9 місяців — 700 гривень за голову;

за період утримання молодняка віком від 9 до 13 місяців — 1 500 гривень за голову.

Загальний обсяг дотації за молодняк не може перевищувати  2 500 гривень із розрахунку на одну голову молодняка.

Для отримання дотації за молодняк фізичні особи подають за місцезнаходженням господарства до відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади (далі — органи місцевого самоврядування) копії таких документів:

паспортів великої рогатої худоби, виданих у встановленому порядку, а у разі утримання 10 і більше голів молодняка — виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин;

паспорта громадянина України;

довідки або договору про відкриття рахунка в банку;

документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу доходів і зборів і мають відмітку в паспорті).

Зазначені документи приймаються протягом бюджетного року
до 1 травня, до 1 вересня і до 1 грудня поточного року в порядку черговості їх надходження, про що робиться запис у журналі обліку фізичних осіб — власників тварин, форму якого встановлює Мінагрополітики.

За запитом органу місцевого самоврядування Адміністратор Єдиного державного реєстру тварин у триденний строк надає інформацію про кількість ідентифікованого та зареєстрованого в установленому порядку поголів’я молодняка станом на відповідну дату поточного року у розрізі фізичних осіб — власників тварин.

Підставою для внесення до журналу обліку фізичних осіб — власників тварин є підтвердження наявності у господарстві заявленого фізичною особою поголів’я молодняка.

Органи місцевого самоврядування на підставі журналу обліку до 5 травня, до 5 вересня і до 5 грудня (станом на 1 грудня) складають відомість фізичних осіб, які мають право на отримання дотації за молодняк, за формою, встановленою Мінагрополітики, і подають її структурним підрозділам облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку.

Структурні підрозділи облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку, узагальнюють протягом п’яти робочих днів зазначені у цьому пункті відомості та подають Мінагрополітики зведену відомість про нарахування сум дотацій за молодняк за встановленою ним формою.

Мінагрополітики протягом п’яти робочих днів узагальнює подані відповідно до цього пункту зведені відомості та на їх підставі затверджує розподіл бюджетних коштів між розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня пропорційно нарахованим сумам дотації за молодняк у межах обсягу відкритих бюджетних асигнувань, інформує їх про прийняте рішення та спрямовує бюджетні кошти.

На підставі рішення Мінагрополітики про розподіл бюджетних коштів розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня здійснюють розподіл бюджетних коштів між фізичними особами, яким нарахована дотація за молодняк, пропорційно нарахованим сумам та подають його органам Казначейства разом із платіжними дорученнями для перерахування коштів на поточні рахунки фізичних осіб, відкриті в банках.

____________________________________________________________________________

ОГОЛОШЕННЯ

Роздільська селищна рада Миколаївського району Львівської області повідомляє про початок процедури громадського обговорення щодо врахування громадських інтересів проекту Детальний план території  земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель і споруд  релігійної громади по вул. І.Кревецького в смт Розділ.

З основними техніко-економічними показниками проекту, графічними матеріалами та додатковою інформацією можна ознайомитись у приміщенні Роздільської селищної ради за адресою: смт Розділ, вул. Шевченка, 11, тел. 53-004.

Строк подання пропозицій та зауважень 1 місяць з дня розміщення оголошення з 06.02.2017 р. по 05.03.2017р.

Пропозиції та зауваження подавати Роздільській селищній раді громадянам у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, місця проживання, за особистим підписом, і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

Громадське обговорення з даного питання відбудуться 6 березня 2018 року в 11 год в приміщенні Роздільської селищної ради

__________________________________________________________________________________________________________________

ГРОМАДЯНАМ  СЛІД  ЗНАТИ  ПРО  ВІДУМЕРЛІСТЬ  СПАДЩИНИ

Стаття 1277 Цивільного кодексу України зазначає наступне:

1.У разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття орган місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини, а якщо до складу спадщини входить нерухоме майно – за його місцезнаходженням, зобов’язаний подати до суду заяву про визнання спадщини відумерлою.

У разі якщо на об’єкті нерухомого майна на момент відкриття спадщини знаходиться рухоме майно, що входить до складу спадщини, таке рухоме майно переходить у власність територіальної громади, якій передано нерухоме майно.

Заява про визнання спадщини відумерлою може також бути подана кредитором спадкодавця, а якщо до складу спадщини входять земельні ділянки сільського господарського призначення – власниками або користувачами суміжних земельних ділянок. У такому разі суд залучає до розгляду справи органи місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини та/або за місцезнаходженням нерухомого майна, що входить до складу спадщини.

Особи, які мають право або зобов’язані подавати заяву про визнання спадщини відумерлою, мають право на одержання інформації з Спадкового реєстру про заведену спадкову справу та видане свідоцтво про право на спадщину.

2.Заява про визнання спадщини відумерлою подається після спливу одного року з часу відкриття спадщини.

3.Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини, а нерухоме майно – за його місцезнаходженням.

4.Територіальна громада, яка стала власником відумерлого майна, зобов’язана задовольнити вимоги кредиторів спадкодавця, що заявлені відповідно до статті 1231цього Кодексу. Якщо власниками відумерлого майна стали декілька територіальних громад, вимоги кредиторів спадкодавця задовольняються територіальними громадами пропорційно до вартості відумерлого майна, набутого у власність кожною з них.

Логін: *

Пароль: *